Asins­spie­diens nav vi­su lai­ku ne­mai­nīgs, tas svār­stās at­ka­rī­bā no da­žā­du fak­to­ru ie­tek­mes. Ve­se­lam cil­vē­kam mie­gā asins­spie­diens ir zem­āks, bet uz­bu­di­nā­ju­ma, sa­trau­ku­ma un fi­zis­kas slo­dzes lai­kā pa­aug­sti­nās. Ir nor­mā­li, ja, no­dar­bo­jo­ties ar sa­vām pa­ras­ta­jām ak­ti­vi­tā­tēm, asins­spie­diens da­žu mi­nū­šu lai­kā svār­stās par 30 mmHg. Arī stress, ci­ga­re­te vai ka­fi­jas ta­se var iz­rai­sīt asins­spie­die­na cel­ša­nos. No rī­ta, pie­ce­ļo­ties un sā­kot ie­ras­tās die­nas gai­tas, asins­spie­die­nam ne­va­ja­dzē­tu pa­aug­sti­nā­ties vai­rāk ne­kā par 15-20% sa­lī­dzi­nā­ju­mā ar nakts lī­me­ni. Cil­vē­kam ar ar­te­ri­ālo hi­per­ten­si­ju rī­ta asins­spie­die­na pa­aug­sti­nā­ša­nās var būt ļo­ti iz­teik­ta un il­ga, kas var no­vest pie trīs­reiz lie­lā­ka in­sul­ta, in­far­kta un sirds­dar­bī­bas trau­cē­ju­mu ris­ka. Tā­pēc re­gu­lā­ra asins­spie­die­na mē­rī­ša­na, īpa­ši no rī­ta, ir bū­tis­ka gan dia­gno­zes no­teik­ša­nai, gan pa­rei­zas ār­stē­ša­nas tak­ti­kas iz­vē­lei.

No­de­rī­gi

Kas jā­ie­vē­ro, mē­rot asins­spie­die­nu:

 • Mē­rī­ju­mi jā­veic klu­sā, mie­rī­gā un ēr­tā gai­sot­nē, is­ta­bas tem­pe­ra­tū­rā.

 • Pus­stun­du pirms mē­rī­ju­ma jā­at­tu­ras no ēša­nas, al­ko­ho­la lie­to­ša­nas, smē­ķē­ša­nas, fi­zis­kas slo­dzes un zā­ļu lie­to­ša­nas.

 • Pirms mē­rī­ju­ma veik­ša­nas ne­pie­cie­ša­ma vis­maz pie­cas mi­nū­tes il­ga at­pū­ta.

 • Mē­rī­ju­ma lai­kā ne­drīkst sa­ru­nā­ties vai iz­da­rīt asas kus­tī­bas.

 • Asins­spie­die­nu ie­tei­cams mē­rīt div­reiz die­nā vie­nā un ta­jā pa­šā lai­kā - pirms bro­kas­tīm un va­ka­rā, ja vien ārsts nav no­rā­dī­jis ci­tā­di.

 • Mē­rī­ju­mu veic krei­sa­jā ro­kā vai ta­jā ro­kā, ku­rā asins­spie­diens kon­krē­ta­jam cil­vē­kam ir aug­stāks.

 • At­kār­to­tu asins­spie­die­na mē­rī­ju­mu veic tai pa­šai ro­kai 3-5 mi­nū­tes pēc tam, kad no man­še­tes ir pil­nī­gi iz­laists gaiss. Lai­kā starp šiem mē­rī­ju­miem ne­va­ja­dzē­tu mai­nīt man­še­tes no­vie­to­ju­mu un ķer­me­ņa po­zu.

 • Stan­dar­ta po­za asins­spie­die­na mē­rī­ša­nas lai­kā ir sē­dus, at­bal­sto­ties pret krēs­la at­zvel­tni, kā­jām jā­būt at­slā­bi­nā­tām un ne­sa­krus­to­tām, ro­ku at­kai­li­na un no­vie­to uz gal­da virs­mas.

 • Mē­rot asins­spie­die­nu, mu­gu­rā ne­drīkst būt ciešs vai spie­došs ap­ģērbs. Ja nā­kas uz­ro­tīt pie­dur­kni, jā­rau­gās, lai tā ne­no­spies­tu ro­kas asins­ri­ti.

 • Lai ie­gū­tu pre­cī­zus mē­rī­ju­mu re­zul­tā­tus, jā­lie­to ro­kas ap­kār­tmē­ram at­bil­sto­ša man­še­te. Ja tā ir pā­rāk pla­ta vai šau­ra, re­zul­tāts var būt kļū­dains.

 • Ar­te­ri­ālais asins­spie­diens mai­nās ar kat­ru sirds­puk­stu, tā­pēc di­vu vai vai­rā­ku mē­rī­ju­mu vi­dē­jais re­zul­tāts asins­spie­die­nu rak­stu­ro pre­cī­zāk ne­kā vie­na mē­rī­ju­ma re­zul­tāts.

 • Sā­kot lie­tot jaun­u asins­spie­die­na mē­rī­ša­nas ie­rī­ci, pir­ma­jā lie­to­ša­nas die­nā re­zul­tā­ti pa­ras­ti ir aug­stā­ki ne­kā nā­ka­ma­jās die­nās. Pa­iet 2-3 die­nas, līdz no­tiek cil­vē­ka un mēr­apa­rā­ta sav­star­pē­jā pie­ra­ša­na un re­zul­tāts ie­gūst ti­ca­mī­bu.

Avots : nra.lv